Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in D:\actioninkt.nl\wwwroot\system\database\mysql.php on line 11
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden Actioninkt.

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden op Actioninkt.nl.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn

op bepaalde producten.

1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die

met Actioninkt in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Actioninkt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Indien wijziging

en/of aanvulling heeft plaatsgevonden dan verplicht Actioninkt zich koper terstond op de hoogte te stellen van deze wijziging

en/of aanvulling. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden zijn up to date te lezen op de website van Actioninkt.nl.

Indien gewenst kan er een schriftelijk exemplaar worden aangevraagd. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij

de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Op alle vóór tijdstip van wijziging afgesloten overeenkomsten en transacties geldt

een eerbiedigende werking, uitsluitend voor zover dit ten voordele komt van koper/consument/opdrachtgever.

1.5 De “koper” van een product van Actioninkt niet zijnde Actioninktshop gaat bij het aangaan van de verbintenis, tevens

akkoord met deze algemene voorwaarden van Actioninkt.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien niet voorradig of beschikbaar

behoudt Actioninkt zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.2 A. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

B. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Actioninkt onverwijld langs elektronische

weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Koper en Actioninkt komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een

geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de

verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen;.. mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot

alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of

gedaan. Actioninkt tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. De afbeeldingen

kunnen een afwijkingen vertonen met de te leveren producten. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Kennelijk typefouten worden voorbehouden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende

informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel

verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin

de aanbieding wordt aangeboden.

3.4 Alle opgaven door Actioninkt van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg

gedaan. Actioninkt tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Kennelijk

typefouten worden voorbehouden.

3.5 Bij bestellingen/koopovereenkomst zijn de prijzen inclusief verzendkosten naar 1 adres binnen Nederland, tenzij anders is

aangegeven. Extra leveradressen is mogelijk tegen een meerprijs.

3.6 In het geval koper gebruik maakt van een kortings aanbieding zal de korting nooit van toepassing zijn op de verzendkosten.

4. Betaling

4.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde

bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen

beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de

leverancier is vereist.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Actioninkt als gevolg

van eventuele niet-nakoming door Koper van diens (betalings)verplichting(en) heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Actioninkt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)

levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de

verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd

5.1 De normale levertijd bedraagt afhankelijk van de vorm van drukwerk 3 tot 14 (werk)dagen na akkoord bevinden van de

opdracht (hier kan in overleg met de klant van afgeweken worden). Levering van een bestelling zal echter altijd binnen 30

dagen plaats vinden. Kan Actioninkt niet voldoen aan voormelde c.q. billijke levertijden dan is koper gerechtigd de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het

product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Actioninkt zorgt voor bezorging per Postnl of DHL of verzending op enige andere wijze ter keuze van Actioninkt. Actioninkt

blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Actioninkt is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Actioninkt gedragen.

5.5 Bij bestellingen/koopovereenkomst zijn de prijzen inclusief verzendkosten naar 1 adres binnen Nederland, tenzij anders is

aangegeven. Extra leveradressen is mogelijk tegen een meerprijs.

Ontwerp & Realisatie: Flyer-Centrale.nl

Login - ACTIONinkt © 2020